ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ลักษณะพื้นที่โครงการสีเขียว สามารถทำโรงงานขนาดเล็กหรือโกดังเก็บสินค้าได้
พื้นที่โครงการ77 ไร่
จำนวน -

กฎหมายโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้

โรงงานคืออะไร

 • อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะ (เรือดูดทราย)
 • ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
 • เพื่อผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง ทดสอบปรับปรุงแปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ตามประเภทหรือชนิดกิจการที่กำหนดในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม 104 ประเภทโรงงานแบ่งออกเป็น 3 จำพวก

โรงงานจำพวกที่ 1

 • เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า ไม่ก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อนอันตราย เช่น ฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ซ่อมรองเท้า ทำเครื่องหนัง ทำขนมจีน ไอศกรีม

โรงงานจำพวกที่ 2

 • เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า อาจก่อปัญหามลพาหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญเล็กน้อยแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด ทราย ดิน การลำเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ด้วยสายพานลำเลียงโรงงานผลิตน้ำดื่ม ไอศกรีม โรงงานผลิตน้ำแข็ง ใช้เครื่องจักไม่เกิน 50 แรงม้า

โรงงานจำพวกที่ 3

 • เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า อาจก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษหรือเหตุเดือดร้อน รำคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

หมายเหตุ

 1. โรงงานจำพวกที่ 1-2-3
  • ห้ามตั้งโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
 2. โรงงานจำพวกที่ 1-2
  • ห้ามตั้งโรงงานภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อโรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  • ต้องตั้งอยู่ในทำเล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการตามประเภทหรือชนิดของโรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

การประกอบกิจการของโรงงานจำพวกที่2 การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2 จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะประกอบกิจการโรงงาน เพื่อขอใบรับแจ้งประกอบกิจการโดยใช้หลักฐานการประกอบการขออนุญาต ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์นิติบุคคล(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
 4. เอกสารอื่นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3 การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องขอใบอนุญาตก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงจะตั้งโรงงานได้ โดยใช้หลักฐานการประกอบการขออนุญาต ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน วัตถุประสงค์นิติบุคคล(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
 3. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวรโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
 4. แผนผังการแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม